MK noteikumi

2013. gada 17. decembra Ministru Kabineta noteikumi Nr. 1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”

https://likumi.lv/doc.php?id=263457