Statūti

1.nodaļa.  Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Ultrasonogrāfistu asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. veicināt ultrasonogrāfijas nozares attīstību Latvijas Republikā;

2.1.2. attīstīt sadarbību ultrasonogrāfijas jomā ar visām struktūrvienībām un biedrībām Latvijā un ārpus Latvijas; strādāt ciešā sadarbībā  ar Latvijas radiologu asociāciju (LRA);

2.1.3. veicināt ar ultrasonogrāfijas metodi strādājošu ārstu zināšanu  pilnveidošanu sadarbībā ar profesionālās kvalifikācijas celšanas institūcijām un sabiedriskām organizācijām.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties Latvijā sertificēti ārsti un rezidenti, kuru kvalifikācija ir apstiprināta ar atbilstošiem dokumentiem, un kuri atzīst un ievēro Biedrības statūtus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem biedru sapulce. 

4.3. Ja biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar biedru sapulces lēmumu, ja: 

4.5.1. biedrs vairāk kā 24 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šī lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Biedrībā ir Goda biedri.

4.7.1. Par Biedrības Goda biedru var ievēlēt Latvijas Republikas vai ārvalstu speciālistu par nozīmīgu ieguldījumu ultrasonogrāfijas nozares attīstībā. Goda biedra kandidatūru izvirza Biedrības valde vai divi Biedrības biedri. Goda biedru ievēl biedru sapulcē, izsniedzot noteikta parauga diplomu.

4.7.2. Goda biedriem ir biedru tiesības un pienākumi. Asociācijas Goda biedri ir atbrīvoti no iestāšanās naudas un biedra naudas maksājumiem.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.1.4. vērsties Biedrībā pēc profesionālas palīdzības vai padoma.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus; 

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. sistemātiski paaugstināt profesionālo kvalifikāciju.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi. 

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu. 

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, jaunu biedru un Goda biedru uzņemšanu, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no prezidenta, viceprezidenta, sekretāra, kasiera un trīs valdes locekļiem. Valdi ievēl uz četriem gadiem.

8.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.3. Prezidents.

8.3.1. Prezidents tiek ievēlēts no valdes biedru kandidātiem, balsojot aizklāti. Prezidents tiek ievēlēts uz 4 gadiem un ne vairāk kā 2 termiņus pēc kārtas. Valdes locekļu amati tiek sadalīti starp pārējiem valdes biedriem.

8.3.2. Prezidenta tiesības un pienākumi:

8.3.2.1. vada un kontrolē Biedrības darbu;

8.3.2.2. vada pilnsapulces un valdes sēdes, ja nav noteikts savādāk;

8.3.2.3. savas kompetences ietvaros bez īpašām pilnvarām pārstāv Biedrības intereses;

8.3.2.4. sagatavo ieteikumus un dienas kārtību biedru sapulcēm;

8.3.2.5. savas kompetences ietvaros izsniedz pilnvaras;

8.3.2.6. sniedz ziņojumus par savu darbu valdē;

8.3.2.7. savas kompetences ietvaros Biedrības labā kārto darījumus.

8.4. Viceprezidents.

8.4.1. Viceprezidentu ievēl Biedrības valde.

8.4.2. Viceprezidenta tiesības un pienākumi:

8.4.2.1. aizvieto prezidentu, kad nepieciešams vai pēc Prezidenta lūguma;

8.4.2.3. ja prezidents nevar pildīt savus pienākumus vai atsakās no tiem pirms termiņa beigām, līdz nākamajām vēlēšanām viņa pienākumus pilda viceprezidents. 

8.5. Prezidents un viceprezidents ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi. Kasieris, sekretārs un pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopīgi. 

8.6. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 15,00 EUR (piecpadsmit eiro) apmērā.

Biedrības „Latvijas Ultrasonogrāfistu asociācija” Statūti apstiprināti biedru sapulcē Daugavpilī, 2005. gada 27. maijā, grozīti biedru sapulcē, Rīgā 2013. gada 4. oktobrī.